Ben ook jij graag op de hoogte van alle acties?

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief, je krijgt onmiddellijk een kortingscode van 10%.

Bedankt voor uw bezoek aan ebc.www-multi.de, eigendom van Dirk Janssens  met maatschappelijke zetel te Veltwijklaan 18, 2180 – Ekeren (België))en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0541.596.035 (RPR Antwerpen).

Lees aandachtig deze gebruiksvoorwaarden. Ze bevatten de voorwaarden voor de toegang tot en het gebruik van onze website.

1. Opzet van de website

De website is een officiële webshop van Dirk Janssens en biedt daarnaast informatie over de diverse producten en diensten van Dirk Janssens.

2. Toepasselijkheid en bindende kracht

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van onze website. U verklaart door uw bezoek aan de website kennis genomen te hebben van deze gebruiksvoorwaarden en de inhoud ervan als bindend te aanvaarden.

3. Deze website gebruiken

3.1. Het gebruik van onze website is gratis.

We behouden ons het recht voor om de toegang voor bezoekers die de huidige gebruiksvoorwaarden en Privacy & Cookie Policy van de website niet naleven, eenzijdig, onmiddellijk, definitief en zonder voorafgaande verwittiging af te sluiten.

3.2. Om goederen aan te kopen in onze webshop moet u ouder zijn dan 18 jaar. We behouden ons het recht voor om de toegang eenzijdig en zonder voorafgaande verwittiging af te sluiten indien blijkt dat u minderjarig bent.

4. Onze aansprakelijkheid

4.1. We besteden de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de inhoud van onze website. Deze inhoud is echter onderhevig aan wijzigingen, kan te allen tijde worden verwijderd en wordt u aangeboden zonder expliciete of impliciete garanties omtrent de correctheid ervan. We zijn niet aansprakelijk voor schade ingevolge het gebruik van de inhoud op onze website, ongeacht of deze correct of incorrect bleek, noch voor schade die wordt veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze inhoud.

4.2. We stellen alles in werking om een toegang te verlenen tot onze website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kunnen we echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stellen we alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen van ons.

4.3. De websites waarnaar we bij gelegenheid kunnen linken, worden niet door ons beheerd, gehost of onderhouden. We zijn dus niet aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke websites, noch voor de koppelingen die daarop voorkomen of wijzigingen en updates die van dergelijke websites worden doorgevoerd.

We besteden de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de aanwezigheid van de links naar andere websites en aan de behoorlijke werking ervan. We kunnen echter niet garanderen dat deze links altijd werken. In geval van normaal aanvaardbare verstoring van de werking van deze links doen we al het mogelijke om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dit kan in geen geval aanleiding geven tot het verschuldigd zijn van enige schadevergoeding of sanctie.

5. Intellectuele eigendom

Wij zijn de exclusieve rechthebbenden of rechtverkrijgenden van het geheel van de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan onze website en de aangeboden goederen en diensten. U verbindt zich ertoe op geen enkele wijze en onder geen enkele vorm dan ook het geheel van elementen waaruit onze website bestaat, of een deel ervan, te kopiëren, te bewerken, uit te baten of door te verkopen of op enige andere wijze te gebruiken. Deze elementen zijn onder andere het merk, de teksten, de software, de databases, de formulieren, de handelsnamen, de productnamen, de logo’s, de grafische elementen en illustraties, de grafieken, de muziek, de kleurcombinaties, de slogans, de lay-outs en bladschikkingen en elk ander voor bescherming in aanmerking komend element van de website en van onze goederen en diensten.

6. Algemene bepalingen

6.1. Aanpassingen

Als deze gebruiksvoorwaarden worden gewijzigd, plaatsen we de nieuwe versie op onze website en is deze nieuwe versie van toepassing vanaf uw eerstvolgende bezoek aan onze website. Vanaf dat ogenblik wordt u geacht hiervan kennis te hebben genomen en hiermee akkoord te gaan. Verifieer dus bij elk bezoek of dit document gewijzigd is.

6.2. Toepasselijk recht – bevoegde rechter

Het Belgisch recht, met uitzondering van de regels van het internationaal privaatrecht, is exclusief van toepassing met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden. Bij geschillen zijn de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Limburg, afdeling Hasselt uitsluitend bevoegd.

6.3. Aanvaarding

Door onze website te gebruiken, aanvaardt u alle bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden.

6.4. Contact

Voor alle bijkomende inlichtingen of opmerkingen met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden kan u contact opnemen met ons door een e-mail gericht aan info@ekersbomencenter.eu of per post: Veltwijklaan 18 2180 – Ekeren (België).

Elke feedback met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden of betwisting dient aangetekend aan het hierboven vermelde adres te worden verzonden.

Elke mededeling van ons aan u gebeurt via de website of per e-mail, naar onze keuze en mogelijkheid.