Ben ook jij graag op de hoogte van alle acties?

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief, je krijgt onmiddellijk een kortingscode van 10%.

De verkoper

Dirk Janssens met maatschappelijke zetel te Veltwijklaan 18, 2180 Ekeren (België), ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0541.596.035 (RPR Antwerpe ) met als BTW nummer BE0541.596.035, telefoon nummer +32468355829en e-mail adres info@ekersbomencenter.eu (‘Verkoper’).

Toepassing

Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn deze Algemene Voorwaarden (‘Voorwaarden’) van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Verkoper en haar afnemers (hierna: ‘Koper’), met inbegrip van alle bestellingen en aankopen die worden gedaan via de webwinkel beschikbaar op ebc.www-multi.de (voorts: de ‘Website’). Deze Voorwaarden zijn van toepassing zowel op de verkopen van goederen en de leveringen van goederen als op het verlenen van diensten.

Elke Koper kan deze Voorwaarden steeds consulteren op de Website alsook een kopie bekomen op eenvoudig verzoek aan de Verkoper.

Eventuele door de Koper gemaakte bedingen – waaronder maar niet beperkt tot diens eigen algemene voorwaarden – zijn alleen dan van toepassing indien de Verkoper deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard. Indien Verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk de toepassing van algemene of bijzondere voorwaarden van de Koper aanvaardt, blijven deze Voorwaarden aanvullend van toepassing.

Ondertekening van de bestelbon/offerte of bestelling via de Website betekent noodzakelijkerwijze aanvaarding van deze Voorwaarden. Indien er geen bestelbon/offerte opgesteld wordt, impliceert de aanvaarding van de goederen dat de Koper zich akkoord verklaart met deze Voorwaarden.

Indien een artikel van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de overige artikelen op geen enkele wijze aantasten en zal de ongeldige, onwettige of nietige clausule geacht te zijn vervangen door een bepaling die zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijk bepaling aanleunt, maar niet ongeldig, onwettig of nietig is.

Prijsopgave, aanbieding

Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen gelden de offertes van de Verkoper slechts gedurende 60 dagen.

Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie, of soortgelijke mededeling dan wel aanbiedingen in welke vorm en door wie dan ook gedaan zijn vrijblijvend en verplicht de Verkoper niet tot het sluiten van een overeenkomst.

Indien offertes of orderbevestigingen zijn gebaseerd op door de wederpartij  verstrekte gegevens, tekeningen en dergelijke mag de Verkoper van de juistheid van die gegevens uitgaan.

De prijzen en foto’s die te zien zijn op de Website zijn niet bindend en kunnen in uitzonderlijke gevallen verkeerde of onvolledige informatie bevatten. De Website kan ook onderhevig zijn aan incidentele technische fouten dewelke, na identificatie, zo snel mogelijk gecorrigeerd worden.

Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de producten zoals het woordelijk wordt omschreven.

De verkoopprijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de orderbevestiging bestaande prijzen, valutakoersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachtkosten e.d. In geval van wijziging van een of meer van deze factoren voordat levering heeft plaatsgevonden, heeft de Verkoper het recht de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen.

De prijsofferte geldt alleen voor de goederen vermeld in de offerte. Bij samengestelde prijsoffertes bestaat geen verplichting tot het leveren van een gedeelte van de offerte tegen het overeenkomstig gedeelte van de totale prijs.

De Verkoper  behoudt zich het recht voor om een voorschot te vragen bij de bestelling.

Overeenkomst

Een overeenkomst komt eerst door schriftelijke orderbevestiging of feitelijke uitvoering van de order tot stand. Wat betreft online aankopen via de Website, komt de overeenkomst pas tot stand na de schriftelijke bevestiging per email aan de Koper. Aanvullingen of wijzigingen van de overeenkomst zijn voor de Verkoper slechts verbindend indien de Verkoper deze schriftelijk heeft bevestigd. Bij verschil tussen de bestelling van de Koper en de schriftelijke bevestiging van de order door de Verkoper is uitsluitend de bevestiging door de Verkoper verbindend. De Verkoper is eerst gebonden na schriftelijke bevestiging van de opdracht.

Bestellingen, opgenomen door een vertegenwoordiger of een bediende van de Verkoper zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door een bevoegd persoon die de Verkoper hiertoe kan verbinden.

Annulatie

In geval van annulatie van de bestelling is de Koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 30% van de waarde van de bestelling met een minimum van 125 euro, onverminderd de mogelijkheid voor de Verkoper om een hogere schadevergoeding te bewijzen en te vorderen. 

Levering

De levering wordt geacht, ongeacht de bestemming, te geschieden op de maatschappelijke zetel van de Verkoper. Alle risico’s verbonden aan zowel aangeleverde goederen als voor de Koper bestemde goederen (o.m. voor verlies, diefstal en vernietiging of beschadiging) gaan op dat ogenblik over op de Koper. Het vervoer van de goederen geschiedt steeds voor rekening en op risico van de Koper, zelfs indien franco verzonden.

Verpakking staat, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, ter beoordeling van de Verkoper en wordt tegen kostprijs berekend.

De Verkoper is te allen tijde tot deelleveringen gerechtigd, welke als afzonderlijke leveringen worden aangemerkt.

Indien de zaken ongeacht de overeengekomen wijze van vervoer ter afname voor de Koper gereed staan en zulks aan de Koper is medegedeeld, is de Koper tot onmiddellijke afname verplicht. Ingeval de Koper de goederen niet afneemt na verloop van een termijn van 14 dagen na verwittiging dat de goederen ter zijner beschikking staan, heeft de Verkoper het recht om, na verloop van de in een aangetekend schrijven bepaalde termijn, het contract als van rechtswege ontbonden te beschouwen. Zulks geldt onverminderd het recht voor de Verkoper om alsnog de uitvoering van de overeenkomst te vorderen.  Na verloop van een termijn van 14 dagen na verwittiging dat de goederen ter beschikking staan van de Koper, zal voor de verdere opslag van de goederen in ieder geval en minstens een vergoeding aangerekend worden van 2% van de verkoopprijs, per week.

Indien de Koper een eigen aangifte tot faillietverklaring heeft gedaan dan wel indien jegens de Koper door een of meer van zijn schuldeisers een verzoek daartoe is ingediend, is de Koper bevoegd levering en verzending op te schorten, totdat op die aangifte of dat verzoek is beslist.

Leveringstermijn

De opgegeven leveringstermijn is, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen, louter indicatief. Overschrijding van de leveringstermijn door welke oorzaak dan ook geeft de Koper geen recht om ontvangst en/of betaling van de zaken te weigeren, noch enige vergoeding van de Verkoper te eisen

Zo tussen partijen wel een bindende leveringstermijn werd afgesproken in de offerte, is de Verkoper enkel in gebreke nadat zij schriftelijk in gebreke werd gesteld door de Koper en slechts voor zover deze zelf zijn verplichtingen is nagekomen. De levertermijn gaat pas in nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens die de Koper dient te verstrekken, evenals het gevraagde voorschot, in het bezit zijn van de Verkoper.

Wanneer de leveringstermijn wordt onderbroken door de Koper, zijn vertegenwoordigers of derden die in opdracht van de Koper werken, is de Koper een vergoeding verschuldigd van 250 euro per dag.

Betalingstermijn en incasso

Alle betalingen moeten zonder aftrek binnen 10 dagen na factuurdatum geschieden. Het bedrag van de factuur moet netto worden betaald. Disconto en bankkosten zijn ten laste van de Koper. Verkopen via de Website zijn onmiddellijk betaalbaar. De online bestelling zal maar verwerkt worden na verzending van de orderbevestiging en na ontvangst van betaling.

Alle facturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de Verkoper, ongeacht de wijze waarop betaald wordt en zelfs indien de Verkoper op de Koper wissels zou trekken of betaling door financiële instellingen zou laten ontvangen. Wanneer de wissels aanvaard worden in betaling, brengt dit geen schuldvernieuwing teweeg. Alle kosten verbonden aan het disconteren van de wissel, zijn steeds ten laste van de Koper.

Indien de Verkoper deelleveringen heeft verricht worden deze als afzonderlijke levering gefactureerd. Iedere (deel-)betaling strekt eerstens tot voldoening van de zaken, welke door natrekking verbonden kunnen worden  aan een andere zaak.

Bij niet-betaling op de vervaldag of in geval van laattijdige betaling van de factuur is van rechtswege en zonder ingebrekestelling conventionele intrest verschuldigd van 10% per jaar of overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties voor zover die van toepassing is.

Eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd in geval van niet-betaling op de vervaldag of in geval van laattijdige betaling van de facturen, ten belope van 10% van het factuurbedrag (met een minimum van 50 EUR per factuur) als schadebeding, onverminderd de mogelijkheid voor de Verkoper om een hogere schadevergoeding te bewijzen.

De Verkoper heeft te allen tijde het recht vóór levering, deellevering daaronder begrepen, van de Koper te verlangen dat voldoende zekerheid wordt gesteld voor de nakoming van zijn betalingsverplichting. Indien de Koper een dergelijke zekerheid niet stelt heeft de Verkoper het recht verdere leveringen te staken.

Indien de Koper niet binnen de overeengekomen termijn betaalt worden alle openstaande vorderingen van  de Verkoper onmiddellijk opeisbaar.

In een wederkerige handelsrelatie, is de Verkoper gerechtigd om te allen tijde alle tegoeden die zij heeft van de Koper te compenseren met schulden aan de Koper, zelfs na samenloop.

Door een ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De Koper is aansprakelijk voor alle door  de Verkoper geleden en te lijden schade.

Indien de Koper niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen welke voor hem uit enige op grond van deze voorwaarden met de Verkoper gesloten overeenkomst voortvloeien dan wel in geval van opschorting van betalingen, stillegging of liquidatie van de zaken van de Koper of diens overlijden, is de Verkoper gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden (en het door de Verkoper geleverde, voor zover nog  niet betaald, terug te vorderen) zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling is vereist  en/of betaling van het uitgevoerde deel van de overeenkomst te vorderen en/of voor verdere levering vooruitbetaling te eisen. In deze gevallen worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De Koper is aansprakelijk voor alle door Verkoper geleden en nog te lijden schade.

Op straffe van verval, dient het protest tegen de facturen binnen de 8 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven te gebeuren. De datum en het factuurnummer dienen vermeld te worden in het aangetekend schrijven, zo niet wordt dit schrijven als niet-bestaande beschouwd.

Risico – klachten

De Verkoper is niet verantwoordelijk voor problemen ingevolge het verkeerd en/of oneigenlijk gebruik van geleverde goederen, problemen ingevolge overmacht, en ingevolge de daad of opzettelijke fout van eender welk persoon, waaronder de Koper of zijn aangestelden.

De Koper dient het geleverde dadelijk na de levering te controleren op eventuele afwijkingen van het overeengekomene. In geval de Koper meent dat er sprake is van zichtbare gebreken, is deze verplicht daarvan onverwijld door de vervoerder aantekening op de vrachtbrief of pakbon te doen maken. Die vrachtbrief of pakbon moet onmiddellijk aan de Verkoper gezonden worden en de Koper moet zich tevens onmiddellijk met de Verkoper in verbinding stellen teneinde de Verkoper te informeren.

Eventuele klachten moeten schriftelijk per aangetekend schrijven bij de Verkoper worden ingediend binnen drie werkdagen na leveringsdatum. Na het verstrijken van deze termijn geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door Koper aanvaard.

Het aanvaarden van de factuur ontslaat de Verkoper in ieder geval van elke verantwoordelijkheid voor zichtbare gebreken. Het gebruik, zelfs van een gedeelte van de levering, impliceert de goedkeuring van de zichtbare gebreken.

Verborgen gebreken kunnen slechts tot vergoeding aanleiding geven indien zij met bekwame spoed zijn opgespoord en binnen drie dagen worden ingediend bij aangetekend schrijven na de ontdekking ervan en de goederen inmiddels niet in behandeling werden genomen of werden verwerkt.

De aansprakelijkheid van de Verkoper is zowel bij zichtbare als onzichtbare gebreken beperkt tot herlevering van het door een gebrek aangetast goed, zulks onder retournering van de gebrekkige zaken. Indien de Verkoper zaken van derden betrekt of betrokken heeft, is de verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de Verkoper beperkt tot datgene waarvoor de leverancier van de Verkoper jegens Verkoper aansprakelijk is.

Behoudens in geval van bedrog, is de aansprakelijkheid van de Verkoper in elk geval beperkt tot de gefactureerde en betaalde waarde van het door een gebrek aangetast goed, met uitsluiting van enig recht van de Koper op terugbetaling van de prijs. De Koper heeft geen recht op vergoeding van enige andere directe of indirecte schade (zoals maar niet beperkt tot gederfde winst, gemiste omzet, verlies aan goodwill, verlies van cliënteel, etc.).

De Koper is verplicht zijn volledige medewerking te verlenen aan al hetgeen de Verkoper nodig acht, zoals inspectie van de leveringen door of vanwege de Koper, om de gegrondheid van de klacht na te trekken.

Producten mogen niet door de Koper worden teruggestuurd zonder schriftelijke toestemming van de Verkoper. Het verlenen van voornoemde toestemming impliceert niet de erkenning van de gegrondheid van de klacht. Nadat de Koper de toestemming ontvangen heeft moeten  de producten tenzij deze beschadigd zijn ontvangen in ongeschonden staat in de originele verpakking aan de Verkoper teruggezonden worden. Dit op risico van de Koper. De Verkoper houdt  in voorkomend geval de teruggezonden goederen voor rekening en risico van de Koper in bewaring.

De Verkoper is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van materiële of immateriële aard, veroorzaakt door haar Website of gerelateerde websites. Of het nu op vlak van prijs, afbeeldingen of teksten is, de geconstateerde fouten geven de Koper niet het recht om het betaalde bedrag van een product of een andere vorm van schadevergoeding op te eisen.

Overmacht

Wanneer ten gevolge van overmacht, ook bij de leveranciers van de Verkoper, deze laatste niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt de Verkoper zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen of om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zonder dat hierover enige schadevergoeding door de Koper kan gevorderd worden.

De Koper aanvaardt dat als overmacht geldt: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, aardbeving, bedrijfsstoornis  of bedrijfsonderbreking van elke aard en onverschillig op welke wijze ontstaan, bij Verkoper dan wel haar leveranciers, vertraagde of te late levering  door de leveranciers van Verkoper, vervoersmoeilijkheden of vervoersbelemmeringen van elke aard van en naar Verkoper, import- of exportbeperkingen van  welke aard dan ook, totale of gedeeltelijke staking, politieke gebeurtenissen waardoor de fabricatiebevoorrading/verzending doorbroken wordt, machinebreuk, lock-out en in het algemeen redenen die de normale gang van de bedrijvigheid belemmeren.

Eigendomsvoorbehoud

De Verkoper behoudt zich de eigendom van alle door hem geleverde niet betaalde zaken voor. Dit eigendomsvoorbehoud strekt tot zekerheid voor al hetgeen de Koper terzake of in verband met door de Verkoper gedane leveringen met inbegrip van rente en kosten die aan de Verkoper verschuldigd is. De eigendom gaat dus maar over op de Koper zodra de Koper aan haar verplichtingen jegens de Verkoper heeft voldaan.

De Koper is niet bevoegd over goederen, waarop het eigendomsvoorbehoud van de Verkoper rust, op enigerlei wijze te beschikken. De Koper is verplicht zolang het eigendomsvoorbehoud van de Verkoper niet is geëindigd, de geleverde zaken op een dusdanige wijze voorhanden te hebben, dat de zaken onmiddellijk voor iedereen als eigendom van de Verkoper herkenbaar zijn. De onbetaalde goederen mogen derhalve in geen geval worden beleend of in pand tot zekerheid aan anderen worden overgedragen.

De Verkoper is bevoegd door een onafhankelijke accountant controle te doen uitoefenen in de boeken van de Koper teneinde aldus te kunnen nazien op de naleving van dit artikel.

Bij niet nakoming door Koper van enige verplichting jegens Verkoper is Verkoper gerechtigd alle zaken waarop ingevolge het voorgaande het eigendomsvoorbehoud rust, zonder rechterlijke tussenkomst terug te nemen. Zo de Verkoper van dit terugnamerecht gebruik maakt, wordt de overeenkomst automatisch en van rechtswege geacht te zijn ontbonden lasten de Koper. In dat geval is de Koper hoe dan ook een schadevergoeding verschuldigd die forfaitair geraamd wordt op 30% van de waarde van de bestelling met een minimum van 500 euro, onverminderd het recht van de Verkoper om een hogere schade te bewijzen en te vorderen.

De Koper is verplicht deze zaken op eerste aanmaning van Verkoper franco aan Verkoper te retourneren. Een en ander laat het recht van Verkoper op schadevergoeding onverlet.

Diverse bepalingen

Adresverandering: De Koper dient de Verkoper onverwijld elke adreswijziging ter kennis te brengen.  Zo dit niet geschiedt, zal alle briefwisseling geacht worden te zijn ontvangen zo zij gericht werd aan het in de bestelbon of orderbrief vermelde adres van de Koper.

Bewijs: De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Intellectuele eigendom: De complete inhoud van de Website inclusief teksten, alle visuele elementen als geluidselementen, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, foto’s, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties en software is de eigendom van de Verkoper of de eigendom van diens leveranciers, verwante ondernemingen, licentienemers en/of content-providers. Deze onderdelen zijn auteursrechtelijk of door andere rechten beschermd. Deze onderdelen mogen dan ook uitsluitend met de voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de Verkoper worden gebruikt door andere voorwaarden indien daar expliciet naartoe wordt verwezen.

Overdracht van rechten: Zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming mag de Koper zijn rechten en verbintenissen jegens de Verkoper niet overdragen aan derden. Indien de Koper met schending van het voorgaande verbod alsnog zijn rechten geheel of ten dele zou overdragen aan een derde, wordt de schuldvordering die hij ten aanzien van derden zou hebben automatisch en van rechtswege overgedragen aan de Verkoper

Risico’s internet: De Klant is bekend met de beperkingen en de risico’s van het gebruik van internet of enig ander medium waarmee de website nu en in de toekomst ter beschikking wordt gesteld. Ook is de Klant bekend met de risico’s van het digitaal of elektronisch opslaan en overbrengen van informatie. De Klant aanvaardt dat de Verkoper niet aansprakelijk kan zijn voor enige schade, door het gebruik van onze websites of internet, als gevolg van voormelde risico’s.

Verzaking: Het feit dat de Verkoper nalaat de strikte toepassing van een van de bepalingen van deze Voorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als stilzwijgende afstand van de rechten waarover de Verkoper krachtens onderhavige Voorwaarden beschikt en verhindert de Verkoper niet om later de strikte naleving van die bepalingen te eisen.

Vrijwaring: Indien de Verkoper inbreuk zou maken op rechten van derden – geheel of gedeeltelijk – door de uitvoering van de opdracht van de Koper, verbindt de Koper er zich onvoorwaardelijk toe om de Verkoper te vrijwaren voor alle gevolgen daarvan.

Wijziging Voorwaarden: De Verkoper behoudt zich ten alle tijde het recht voor om deze Voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De Voorwaarden kunnen worden aangevuld door andere voorwaarden indien daar expliciet naartoe wordt verwezen.

Toepasselijk recht – bevoegde rechter

Het Belgisch recht, met uitzondering van de regels van het internationaal privaatrecht en het Weens Koopverdrag, is exclusief van toepassing.